نویسنده - shiva salimian

بیوگرافی ترجمه

بهاره محجوب

نام: بهاره نام خانوادگی: محجوب مقطع تحصیلی: کارشناس فناوری اطلاعات سوابق: سالهاست که در زمینه ترجمه...