Layout D (slider)

Layout D (comb with A)

زیست شناسی علوم پایه محیط زیست

افزایش سه متری سطح دریا توسط ذوب شدن صفحات یخی باستانی قطب جنوب

دانشمندان در حال حفاری یخ های قطب جنوب بودند که شواهدی از وقوع ذوب “شدید” که موجب افزایش سریع و قابل توجه سطح دریا شده است ، کشف کردند. آنها این ذوب شدن یخهای باستانی را به عنوان یک هشدار احتمالی برای تغییر آب و هوا...

Layout D (comb with C + load more)